Pages

Search This Website

27 July 2018

પ્રજ્ઞા ગણિત વાર્ષિક આયોજન ધોરણ ૧ અને ૨

પ્રજ્ઞા ગણિત વાર્ષિક આયોજન 


PDF FILE


Read More »

25 July 2018

ગણન સાહિત્ય

ગણન સાહિત્ય ધોરણ ૧ થી ૪ અને ધોરણ ૫ થી ૮ માટે

PDF ફાઈલ
Read More »

22 July 2018

"મિશન વિદ્યા" ફાઈલ ૨૦૧૮-૧૯"મિશન વિદ્યા" ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કાર્ય ૨૦૧૮-૧૯

PDF FILEONLINE મિશન વિદ્યા ની માહિતી નાખવાની સાઈટ


PASSWORD : "ssa@<schoolcode>"

ONLINE મિશન વિદ્યા ની માહિતી માટેની PDF ફાઈલ


🏵 મિશન વિદ્યા 🏵
📲તારીખ:-૨૬/૭/૨૦૧૮ થી શરૂ.
📍આ કાર્યક્રમની ખાસિયત એ છે કે તેમાં કોઈ પત્રકો નિભાવવાના નથી સીધી web poratal પર X1 માહિતી Add હશે.અને X2 માં શિક્ષકે Add કરવાની છે.
📍આ Web portal આધાર ડાયસ સાથે લિંક હોવાથી જેમને પણ આધાર ડાયસની એન્ટ્રી બાકી હોય એ બે દિવસમાં પુરી કરી દે.નહીં તો નવા આવેલા  બતાવશે નહીં અને ગયેલા બાળકોને પણ X1માં બતાવશે.
📍X1:-શાળાના ગુણોત્સવ-૮ના પરિણામના આધારે.
📍X2:-શિક્ષક દ્વારા થનાર વાંચન, લેખન અને ગણનમાં મેળવેલ ગુણની વિગત(જે તા:- ૨૧/૭ થી ૨૫/૭ સુધીમાં પૂર્ણ અપલોડ કરી દેવી).
📍X3:-શિક્ષકો દ્વારા પ્રથમ ૧૫ દિવસ બાદ થનાર મૂલ્યાંકન(જેની એન્ટ્રી તા:-૧૪/૮ થી ૧૯/૮સુધીમાં પૂર્ણ કરવી.
📍X4 :-શિક્ષકો દ્વારા ૩૧ ઓગસ્ટની સ્થિતિએ મૂલ્યાંકન(જેની એન્ટ્રી તા:-૦૧/૦૯ થી ૦૬/૦૯ સુધીમાં કરવી.
📍X5:-બાહ્ય મૂલ્યાંકન દ્વારા મૂલ્યાંકન(તા:-૦૬/૦૯ પછી).

Read More »

19 July 2018

2018 Na Tamam Paripatro
2018 Na Tamam Paripatro


નોધ : ૨૦૧૮ ના બીજા પરિપત્રો હવે  પછી મુકવામાં આવશે..

શિષ્યવૃતિ માટે પોસ્ટ માં ખાતા ખોલવા બાબત

ધો 3 થી 8 ના પરિણામ ની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવા બાબત.. તા. 23-10-2018

પ્રથમ પરીક્ષા આયોજન સમય પત્રક તા. ૦૮-૧૦-૧૮

પ્રાથમિક શાળામાં નવરાત્રી અને દિવાળી વેકેશન નિયત કરવા બાબત.. તા. ૨૬-૦૯-૨૦૧૮

3 થી 5 તાસ પદ્ધતિના અમલ અંગે.. તા. 24-09-18

વંદે ગુજરાત કાર્યક્રમો

પ્રથમ સત્રાંત કસોટી ૨૦૧૮-૧૯

Std 3 ane 4 ma English Subject Babat. D. 6-9-18

Internet Sarve Babat.. D. 01-09-18

ધોરણ ૩ થી ૫ સમયપત્રક

ગાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મજયંતીની ઉજવણી

પ્રાર્થના પોથી

સ્વચ્છતા પખવાડિયું ઉજવણી ૨૦૧૮

અધ્યયન નિષ્પતિ GCERT ધો.૩ થી ૮

વાલી સંમેલન અહેવાલ ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮

પ્રજ્ઞા ગણિત વાર્ષિક આયોજન ધોરણ ૧ અને ૨

Mina ni Duniya DTH connection babat. 1/9/18

શિક્ષકોના બદલીના નિયમો બાબત....

NMMS પરીક્ષા માહિતી BY Sujay

સ્વચ્છતા પખવાડિયા ની ઉજવણી કરવા બાબત.. તા. 30-08-18

મહેકમ માટે ઉપયોગી ૨૦૧૦ નો પરિપત્ર

Savachchhat Pakhavadiyu Ujavava Baabat No Paripatra.. Date.. 23-08-18

પ્રજ્ઞા અભિગમ કાર્ય પ્રણાલી... તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૮

દેશભક્તિના નારા

ગ્રાન્ટ ફાળવણી પરિપત્ર... તા. ૨૪-૦૮-૧૮

વાલી સંમેલન આયોજન .... તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૮

મિશન વિદ્યા અંતર્ગત સૂચનાઓ.. તા. 10.08.2018

Ltc araji form

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાસહાયકોની સેવાપોથી અદ્યતન કરવા બાબત આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર... તા.. ૨૭-૭-૧૮

ખેલ મહાકુંંભ-ર૦૧૮ રજીસ્ટેશન/ પાર્ટીસીપેેેન બાબત

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા તા. 26-7-18

ધો. ૯ થી ૧૨ ની પરીક્ષા પદ્ધતિ માં ફેરફાર ... તા. ૨૪-૭-૧૮

સ્વચ્છતા કીટ પરિપત્ર તા. ૧૬-૭-૧૮

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિની પરીક્ષાર્થીઓના યોગ્યતામાં અને અભ્યાસક્રમમાં થયેલ સુધારા બાબત

સ્વચ્છતા કીટ પરિપત્ર તા. ૧૬-૭-૧૮

મિશન વિદ્યા બાબત તા. ૧૯/૦૭/૧૮Std 1 ane 2 nodh kadava babat.. Chhotaudepur.. 18-07-2018Shaalakosh Info શાળાકોષ માહિતી

જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેકટ આયોજન અમલી કરણ બાબત 2018


નેશનલ સાયન્સ સેમીનારદિવ્યાંગ બાળકો બાબત
26 મી રાષ્ટ્રીય બાળ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ 2018 તા. ૨૯-૦૬-૨૦૧૮
ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન 2018/19 તા. ૨૬-૦૬-૨૦૧૮
કલા મહાકુંભ ના આયોજન બાબત.. તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮
શ્રેષ્ઠ SMC સભ્યોને એક્સપોઝર વિઝીટ કરાવવા બાબત તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૮
શાળા કક્ષાએ RTE ની અમલવારી સંદર્ભે સોશિયલ ઓડિટ કરવા બાબત.. તા ૦૨/૦૭/૨૦૧૮
મીનાની દુનિયા કાર્યક્રમના અમલીકરણ બાબતે ૫-૭-૧૮
Computer Tas Babat


શાળા સલામતી સપ્તાહ ૨૦૧૮ બાબત પરિપત્ર ૧૯-૬-૧૮
શાળાઓમાં ૨૬ જૂન ડ્રગ વિરોધી દિવસની ઉજવણી બાબત પરિપત્ર ૧૯-૬-૧૮
સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર બાબત ૧૪-૬-૧૮
ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ બાબતનો પરિપત્ર ૬-૬-૧૮વિશ્વ યોગ્ દિવસની ઉજવણી બાબત ૭-૬-૧૮
Praveshotsav Paripatra 30-05-2018Jillani On line Badali Paripatra. 05-06-2018
Maths/Science online talim babat


Online Inspire Award રજીસ્ટ્રેશન બાબત. ૫-૪-૧૮
કન્યાઓને શાળાઓમાં ફી મુક્તિ બાબત. ૭-૪-૧૮
ધોરણ - 5, 6, 7, 8 નિબંધ આયોજનMDM Menuવિશ્વ ચકલી દિવસ
શાળામાં પ્રિન્ટરની Cartridge વિતરણ બાબત. ૧૪-૩-૧૮પ્રાથમિક શિક્ષકો એ શાળામાં નિયમિત હાજર રહેવા બાબત

ઉખાણાં સંગ્રહ
SSC & HSC EXAM MATE NU MAHENTANU

આંતર રાષ્ટ્રીય મહિલા દિન ૮ માર્ચ ઉજવણી બાબત
આગામી માર્ચ 2018 માં S.S.C/H.S.C ની જાહેર પરીક્ષાઓ માટે પ્રાથમિક શાળાના HTAT પાસ આચાર્ય તથા શિક્ષકો ફાળવવા બાબત.​ ૩-૩-૧૮
ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓમાં ધોરણ 6 થી 8માં શિક્ષકોની વિષયવાર ખાલી જગ્યાઓની માહિતી બાબત.. તારીખ 21/2/2018 નો લેટર
TET -1 (શિક્ષક અભિયોગ્યતા કસોટી) 2018 પરીક્ષાના આયોજન કરવા બાબત ૨૧-૨-૧૮
મધ્યાહન ભોજન મેનુ ૧૫-૨-૧૮
એટીડી, સંગીત શિક્ષકોને ડિ.એલ.એડ પરીક્ષા માટે ૧૬-૨-૧૮
શિષ્યવૃત્તિ- વિદ્યાર્થીઓના બેંક ખાતા બાબત ૦૭-૦૨-૧૮
શાળા અવલોકન ઓનલાઈન એન્ટ્રી... સુધારાત્મક બાબતો.... તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮
આંતરિક ફરીયાદ સમિતી ની રચના કરવા બાબત. ૩૧-૧-૧૮

ફિક્સ પગરના કર્મચારીઓ ને માસિક ખાસ ભથ્થુ અને ભથ્થા પર વાર્ષિક ખાસ લાભ આપવા બાબત નાણાં વિભાગનો પરિપત્ર તા.૧૮-૧-૧૮
BLO વળતર રજા તા.૨૦-૧-૧૮
પ્રજ્ઞા અભિગમ બાબત પરિપત્ર ....

Read More »

There are 2 types of human memory! Know which memory gets reduced when things are forgotten and which are more at risk

 There are 2 types of human memory! Know which memory gets reduced when things are forgotten and which are more at risk Type of memory : Th...